Geen nieuws is goed nieuws …

Maar slecht nieuws is beter.

Nadat de economische berichtgeving het ene slechte cijfers na het andere afleverde bleken de financiële markten zich wonderwel te handhaven. Dit is temeer verbazend vermits de “slecht nieuws”-show zich niet beperkte tot één regio maar wereldwijd plekken van tegenvallende economische prestaties ontdekte. De Amerikaanse economie vertoont duidelijk groeikrampen, de Chinese locomotief is duidelijk op zoek naar een tweede adem, terwijl Europa steeds nadrukkelijker wordt geconfronteerd met zijn politieke patstelling : Om de Eurozone te redden zijn er drastische besparingen nodig waardoor het economisch herstel zich steeds verder in de tijd gaat situeren. Lees verder

Hogere beurskoersen in Europa ?

De recente conjunctuurcijfers wijzen de Europese beleidsvoerders voor de zoveelste opeenvolgende keer op de uitdrukkelijke noodzaak voor een evenwichtige politiek, waarbij tegelijk de nodige besparingen worden doorgevoerd en de economie een herstelbeweging kan inzetten. Het eerste is van extreem belang om de competitiviteitspositie van sommige landen fundamenteel te herstellen.  Dit noodzaakt tot verregaande besparingen in het overheidsapparaat en structurele aanpassingen in de arbeidsorganisatie.  Zonder deze ingrepen (en onder de strikte voorwaarde dat de nodige maatregelen met doortastendheid worden uitgevoerd ) zou de Eurozone op korte termijn imploderen onder het gewicht van de interne verschillen in efficiëntie. Lees verder

Slechte conjunctuurcijfers wakkeren de beurzen aan

De snel opeenvolgende signalen over een globale groeivertraging duwen de rentevoeten verder naar beneden, waardoor de ultieme pijngrens van de obligatiebelegger stilaan in het vizier komt. Ondanks de onmiskenbare groeikrampen die in de afgelopen weken steeds duidelijker zijn geworden, gedroegen de meeste aandelenmarkten zich nog redelijk kranig. Dit betekent echter niet dat de neerwaartse aanpassingen aan de verwachte wereldconjunctuur niet zouden zijn doorgerekend. Het betekent enkel dat de negatieve impact van de groeivertraging gedeeltelijk wordt geneutraliseerd door (nog) lagere lange termijnrente. Voor zover dit laatste nog kan want in de belangrijkste Westerse landen raakt de nominale rente op lange termijn bijna aan de nullijn, terwijl de reële rente zich al geruime tijd in negatieve regionen ophoudt. 

Lees verder

Groeikrampen

De beurscorrecties van de laatste dagen zijn vooral geïnspireerd door opeenvolgende neerwaartse bijstellingen van de groeiprognoses in China en de VSA.  De Chinese groei ontgoochelde de financiële markten blijkbaar met een jaargroei van 7,7%. Toch hoeft dit geen verbazing te wekken : de Chinese overheid had immers reeds maanden geleden zelf haar groeidoelstelling op 7,5% teruggebracht, zodat de huidige prestatie mij niet speciaal ontgoocheld. Vergeet hierbij zeker ook niet dat de lager dan verwachte inflatiecijfers ( vooral door een terugval van de voedselprijzen op de internationale markten) de Chinese beleidsmaker intussen de nodige beleidsruimte heeft gegeven om in te grijpen waar en wanneer nodig. Lees verder

Godzijdank zijn er Chinezen

Het zo net verschenen Chinese inflatiecijfer brengt opnieuw wat hoop voor de financiële markten, die zich –ondanks een toevloed aan slecht nieuws in de afgelopen weken – bijzonder kranig wisten te gedragen. De inflatie viel in China terug van 3,2% tot 2,1% op jaarbasis. De voornaamste oorzaak moet worden gezocht in de afnemende druk op grondstoffenprijzen in het algemeen en voedselprijzen in het bijzonder.

Dat is geen onbelangrijke evolutie want het vorige cijfer lag te kort bij de maximaal toegelaten inflatie (3,5%) om van enige beleidsruimte te kunnen spreken. Die ruimte om gerichte stimulerende maatregelen te nemen is nu plots sterk genomen. Toch moet niet worden verwacht dat de Chinese overheid deze ontwikkeling onmiddellijk zal aangrijpen om verregaande algemene maatregelen te nemen. Lees verder

Als het regent in september …

… dan valt kerstmis (meestal) in december. Of met andere woorden : de uitspraak van Olli Rehn over de mogelijkheid om “grote” spaarders boven de 100.000 euro mee in het bad te trekken wanneer een Europese bank failliet gaat , is zodanig evident dat men zich hierbij moet afvragen welk punt de eurocommissaris hiermee eigenlijk wenst te maken. Lees verder

Opvallende evolutie in de Belgische inflatiecijfers

De terugval in de Belgische inflatiecijfers tot een jaarritme van 1,1%, dat opvallend lager is dan het Europese gemiddelde, is welgekomen nieuws voor de Belgische concurrentiepositie. De sterk oplopende inflatie in de voorafgaande jaren  –zowel in absolute als relatieve termen- sijpelde immers door in de lonen waardoor de Belgische bedrijven het steeds moeilijker kregen op de internationale markten. Getuige hiervan is niet alleen de ontwikkeling van relatieve loonkost maar zeker ook de terugval in de lopende rekening. Voor een land dat letterlijk leeft van haar export, vormt dit een bijzonder ongunstig teken.Bij de discussie of deze verbetering in de Belgische inflatiepositie het gevolg is van een eenmalige ingreep in de samenstelling van de index (zoals de vakbonden beweren) of een gevolg is van structurele maatregelen in de prijszetting van energie (zoals de Regering beweert) vormt een interessante discussie. Maar er is een veel belangrijkere factor die deze ontwikkeling veroorzaakt. Lees verder

Hoe moet de recente Chinese conjunctuurprognose worden geïnterpreteerd?

De Chinese PMI-cijfers stegen in maart tot 50,9 van 50,1 in de voorafgaande maand. Met het PMI-cijfer wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige groei van de industriële activiteit in China.

Ondanks deze stijging reageerden de financiële markten toch met enige ontgoocheling. De verklaring hiervoor vereist wat “hogere statistiek”. De index kent in de eerste “lentemaand” in het algemeen een conjuncturele opsprong. In het Chinese PMI-cijfer veroorzaakt deze seizoensfactor gemiddeld een verhoging 2,8 punten in vergelijking met februari. Vandaar de onderkoelde reactie wanneer de PMI-index dit jaar slechts toenam met 0,8 punten. Welke conclusies moeten we trekken uit een dergelijke conjunctuurprognose? Lees verder