0 tempora, o mores!

Wat in september nog als des duivels werd beschouwd, zal in december als een krachtig positief signaal worden geïnterpreteerd. Met een beperkte stijging van haar beleidsrente zal de Amerikaanse centrale bank op 16 december immers een onmiskenbare uitdrukking geven van haar overtuiging dat enerzijds de Amerikaanse economische groei definitief een hoger groeipad is ingeslagen en anderzijds de wereldeconomie als voldoende robuust wordt beschouwd om een wijziging van de Amerikaanse monetaire politiek zonder al te veel averij te doorstaan. Lees verder

And the winner is …

De periode tussen Halloween* en kerstavond mag wat ons betreft gerust worden afgeschaft. Er gebeurt dan weinig goeds en het enige dat in die tijdsspanne lijkt te floreren is file- en ander leed, terwijl het sombere weer alleen maar aanleiding geeft tot weemoed. Hoogstwaarschijnlijk verklaart dat laatste ook de onweerstaanbare dwang die zich dan van ons meester weet te maken om terug te blikken over het (bijna) afgelopen jaar. Deze dwangmatige neiging om dan al jaaroverzichten te produceren is een vrij futiele exercitie, want zulke rekenoefeningen zullen tegen het effectieve jaareinde toch volledig achterhaald zijn. Lees verder

Bloemen noch kransen

De karakterloze overblijfselen van wat eerst nog de grote beurscrisis van medio 2015 heette te zijn, hebben zichzelf met hun laatste krachten tot aan hun laatste rustplaats gesleept, alwaar zij – onder luid gejouw – werden begraven onder de compleet onjuiste argumenten, oppervlakkige analyses en ondoordachte conclusies die aan de grondslag lagen van al dat nodeloze geweld op de financiële markten.

Geen traan hebben we er om gelaten.

Maar ondanks de vraagtekens die we onmiddellijk plaatsten bij de ontwikkelingen op de markten tussen juni en september, gaan we graag op zoek naar eventuele positieve interpretaties die hieraan kunnen worden gekoppeld. Misschien dat financiële markten – onder druk van populistische commentaren die goedkoop inspelen op de natuurlijke argwaan van slecht geïnformeerde beleggers – zich regelmatig vergissen en vandaar ook opportuniteit bieden voor wie zich de moeite getroost om zijn of haar huiswerk wat grondiger te doen. Zowel in neerwaarts als opwaarts gerichte markten, overigens. Lees verder