About Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich ondermeer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

Mit dem Sieg des Tüchtigen …

Geen verrassing bij de parlementsverkiezingen van onze machtige Oosterbuur waar de Kanselier zelfs de grootste overwinning binnenhaalt sinds de legendarische postunificatie overwinning van Kohl in 1990. Het dankwoord van Mevrouw Merkel klinkt daarenboven geloofwaardig wanneer deze doortastende politica stelt dat ze met verantwoording en zorg zal omspringen met het overtuigende mandaat dat de kiezers haar hebben toevertrouwd. In vergelijking met het bonte politieke gekakel waarmee we in onze onmiddellijke omgeving worden geconfronteerd, vormt deze sobere boodschap méér dan een verademing. Lees verder

Lustrum?

Nu 15 september nadrukkelijk voor de deur staat, zal u wellicht overspoeld worden door overzichtsartikels waarmee de lustrumviering van de financiële crisis wordt ingezet. Vrees echter niet. We voelen ons niet geroepen om hier nog een aanvullende bijdrage te leveren maar beperken ons tot enkele nuttige tips om binnen het overaanbod het kaf van het koren te scheiden. Lees verder

Vreugdeschoten

Op de financiële markten worden –grotendeels terecht- de vreugdevuren ontstoken, met nadrukkelijke saluutsalvo’s op de aandelenbeurzen.

Liever dit soort van geschut, natuurlijk,  dan een escalatie van het moeilijk te doorgronden conflict in Syrië. Het scenario dat we u vorige week durfden voorstellen lijkt intussen realiteit te zijn geworden.  Dankzij een verrassende wending in de Amerikaanse oorlogsretoriek, waarbij het Congres nu eerst om een toelating zou worden gevraagd , kon kostbare tijd worden gewonnen om een diplomatieke oplossing voor te bereiden, zonder echter de dreiging van een militair ingrijpen te verminderen. Deze strategie lijkt te zijn geslaagd nu China en vooral Rusland van deze gelegenheid dankbaar gebruik hebben gemaakt om een haalbaar voorstel naar het Assad regime uit te dokteren. Maar je weer maar nooit hoe een dergelijke explosieve situatie evolueert, daarom blijven we best op uitkijk staan. Lees verder

Back to basics

Zo lijkt het althans nadat de Amerikaanse President enigszins verrassend heeft aangekondigd dat iedere vergeldingsactie aan het adres van het Assad-regime, voorafgaandelijk aan het Congres zal worden voorgelegd. Waarschijnlijk heeft Obama ook wel begrepen dat een snel militair ingrijpen, van welke aard en in welke vorm dan ook, eerder averechtse gevolgen zal uitlokken. Een “ja” of “nee” van de Amerikaanse volksvertegenwoordigers maakt de zaak overigens ook niet meteen duidelijker, maar je koopt er wel handenvol tijd mee die nuttig kan worden besteed aan het diplomatiek eroderen van de Russische en Chinese steun aan Syrië.

Op de financiële markten ontstaat zo terug een “normale” werksituatie waarbij vooral de ontwikkeling van financieel-economische indicatoren het investeringsklimaat beïnvloeden. Lees verder

Duizend bommen en granaten (?)

Het onzalige vooruitzicht van een militaire interventie in een notoir wespennest als Syrië is niet van aard om de financiële markten vrolijk te stemmen. De kans op een internationale escalatie is immers reëel terwijl in het beste geval aan één van de betrokken lokale kemphanen een tijdelijk maar decisief voordeel wordt bezorgd om nadien geconfronteerd te worden met een chaotische reeks van interne conflicten tussen goedbewapende splinterbewegingen. Lees verder

(weeral) afwachten

Het blijft -zoals zo dikwijls op de financiële markten-  bang afwachten. In dit geval op de notulen van de Amerikaanse Centrale bank. Eén onderwerp is hierbij van cruciaal belang, met name de interpretatie die de Monetaire Overheid momenteel hecht aan de economische indicatoren. Iedere hint in de richting van een versnelde afbouw van het huidige stimuleringsprogramma zal de nodige deining veroorzaken op obligatie- en aandelenmarkten. Lees verder

Aziatische groeikrampen van het meer ernstige soort

De opvallende terugslag in een aantal Aziatische markten beperkt zich niet tot de lokale aandelenbeurzen maar trekt ook de wisselkoersen en obligatiekoersen in haar slibstroom mee naar beneden. Of is het niet eerder omgekeerd? Opeenvolgende rentestijgingen geselen zowel aandelen als obligaties en zijn zowel internationaal als louter domestiek geïnspireerd en hierbij niet in het minst als het gevolg van de neerwaarts spiraal waarin de wisselkoersen van Indonesië en India zich bevinden.

Deze negatieve ontwikkeling heeft drie specifieke redenen en heeft een fundamentele ondertoon, zodat we hierin substantiële verbeteringen moeten zien vooraleer dit koersgedrag zich terug in de positieve richting kan ombuigen. Lees verder

Over Belgenland en aangrenzende gebieden

De Belgische beurs wordt de laatste dagen zeer nadrukkelijk onder het stof vandaan gehaald waaronder het zich enkele jaren verscholen had. Blijkbaar leiden de recente prestaties toch tot enig enthousiasme dat zelfs ver genoeg draagt om de Belgische aandelen- mits enige overdrijving- te promoveren tot verborgen parels. Dit is in alle objectiviteit zelfs ten dele juist maar het vereist toch enige nuancering om tot de juiste conclusies te komen inzake de waardering, de toekomstige ontwikkeling en de duiding van de prestaties over de laatste jaren. Vooral bevreemdend is de blijkbaar algemeen aanvaarde stelling dat de koersniveaus van de Brusselse waarden recentelijk hun depressie, opgelopen na de financiële crisis die precies België tot het diepst getroffen gebied maakten, te boven zijn gekomen. Lees verder

Koud en warm blazen

De recente ISM-cijfers voor de Amerikaanse industrie en dienstensectoren laten er nu nog weinig twijfel over bestaan: Met één doortastende inhaalbeweging werden de bevreemdend zwakke cijfers uit de voorbije maanden weggeveegd en wisten de Amerikaanse aankoopdirecteuren een zeer positieve inkleuring te geven aan de toekomstige economische context,  met een versnelling in alle belangrijke deelcomponenten van de indices.   Lees verder